Wydział Inżynierii Materiałowej

Kierunki studiów

Inżynieria biokompozytów i biomateriałów (Nowość w ofercie dydaktycznej WIM!)

 • 3,5-letnie studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne (profil ogólnoakademicki)

              Nowoczesny inżynier, to nie tylko wykwalifikowany specjalista w klasycznych obszarach nauk techniczno-inżynieryjnych, ale przede wszystkim potrafiący odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne poszukiwacz i twórca nowatorskich rozwiązań. W obszarze nowych materiałów i technologii taki inżynier kreując i kształtując ich właściwości potrafi w sposób świadomy stosować w rozwiązywaniu problemów podejście interdyscyplinarne i proekologiczne.

              Studiując na tym nowym i unikalnym w skali kraju kierunku zostaniesz inżynierem posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu nauk techniczno-inżynieryjnych spójnie i świadomie integrującym je z niezbędną wiedzą z zakresu nauk medycznych i biologicznych. W szczególności zgłębisz problematykę związaną z biokompozytami, w zakresie ich projektowania, wytwarzania, modyfikacji, metod badań i recyklingu. Biokompozyty, czyli materiały kompozytowe, tj. składające się z co najmniej dwóch surowców, wytwarzane są przy użyciu składników pochodzenia organicznego. Uważane są za materiały nowej generacji i coraz częściej zastępują materiały tradycyjne znajdując zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, motoryzacyjnym, biomedycznym, budowlanym, itp.

              Na tym kierunku poznasz również biomateriały, stosowane w różnych dziedzinach medycyny (np.: ortopedii czy stomatologii), w tym także ocenę ich biozgodności. Kształtując właściwości użytkowe tych materiałów pod kątem swoistych cech wynikających z ich środowiska pracy, będziesz mógł kreować nowatorskie rozwiązania dla wielorakich zastosowań, w tym do zastosowań medycznych.

               Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją lub sprzedażą materiałów biokompozytowych we wszystkich dziedzinach gospodarki, w tym w budownictwie, przemyśle drzewnym, opakowaniowym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, rolnictwie, przemyśle maszynowym, w laboratoriach badań materiałów, w firmach zajmujących się wytwarzaniem materiałów dla medycyny.

Inżynieria techniczno-informatyczna

 • 3,5-letnie studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne (profil ogólnoakademicki):
  • moduł A w zakresie technik wytwarzania
  • moduł B w zakresie materiałów inżynierskich
 • 1,5-roczne studia magisterskie uzupełniające stacjonarne z możliwością odbywania zajęć  w trybie popołudniowym pod hasłem "pracuj i studiuj" i niestacjonarne (profil ogólnoakademicki):
  • moduł A w zakresie biokompozytów,
  • moduł B w zakresie projektowania konstrukcji drewnianych wspomaganych

    Współczesny, związany z przemysłem, rynek pracy poszukuje dzisiaj nie tylko wąsko specjalizowanych inżynierów, ale też absolwentów wykazujących się szeroko obszarowym przygotowaniem technicznym, posiadających podstawy wiedzy o materiałach, mechanice, mechatronice, maszynoznawstwie, a także mających przygotowanie informatyczne, zwłaszcza           w zakresie wykorzystywania komputerowych programów inżynierskich. Takie kompetencja dają możliwość szybkiego dostosowania się absolwenta kierunku inżynieria techniczno-informatyczna do konkretnego stanowiska pracy, a także zwiększają mobilność pracownika w ramach istniejących stanowisk. Dzięki odpowiednio dobranemu programowi studiów, będziesz mógł spełnić oczekiwania potencjalnych pracodawców ale też zrealizować własne cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Studia I stopnia

    W przypadku realizacji modułu A w zakresie technik wytwarzania nabędziesz szeroką wiedze ogólnotechniczną i specjalistyczną oraz odpowiednie przygotowanie w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych. Posiądziesz pogłębioną wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów produkcyjnych z uwzględnieniem problematyki komputerowego wspomagania projektowania i obróbki materiałów konstrukcyjnych oraz będziesz potrafił ją zastosować w typowych zadaniach przemysłowych.

    W przypadku wyboru modułu B w zakresie materiałów inżynierskich zdobędziesz szeroką wiedzę ogólnotechniczną i specjalistyczną i odpowiednie przygotowanie w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych. Nabędziesz głęboką wiedzę w zakresie materiałoznawstwa drewna, tworzyw sztucznych, metali i jego stopów, technologii ich przetwarzania oraz aplikacji na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz nauczysz się stosować ją w typowych zadaniach przemysłowych.

   W trakcie studiów odbędziesz praktykę zawodową w wymiarze 160 godzin po trzecim roku studiów.

 Studia II stopnia

   Jako student studiów II stopnia, w zależności od przyjętej ścieżki kształcenia (moduł A lub B), zdobędziesz umiejętności rozwiązywania złożonych problemów techniki w oparciu o wiedzę generowaną przez naukę o materiałach, znajomość współczesnych metod badań i przetwórstwa biokompozytów, wiedzę umożliwiającą podejmowanie zadań związanych z pracami naukowo badawczymi, projektowaniem i konstruowaniem, modyfikacją właściwości materiałów oraz technologią ich wytwarzania, umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi umożliwiającą pełnienie funkcji kierowniczych lub poszerzoną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z drzewnictwem, szczególnie z zakresu wytwarzania materiałów drzewnych, ich zastosowania w technice, projektowaniu i konstruowaniu, technologii konstrukcji drewnianych, stosowania metod komputerowych w projektowaniu materiałów i konstrukcji.

    Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w wielu zakładach przemysłowych, placówkach badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, a umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, umożliwią Ci pełnienie w tych placówkach funkcji kierowniczych.

 

 

Inżynieria bezpieczeństwa

 • 3,5-letnie studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne (profil praktyczny):
  • moduł A w zakresie inżynierii bezpieczeństwa technicznego,
  • moduł B w zakresie przemysłowych systemów bezpieczeństwa.

    Jako student tego kierunku będziesz mógł wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia: inżynierię bezpieczeństwa technicznego lub inżynierię bezpieczeństwa w zakresie przemysłowych systemów bezpieczeństwa.

    Studiując na tym kierunku studiów zdobędziesz wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych                i specjalistyczną w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Uzyskasz wiedzę dotycząca prac transportowych, maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, bezpieczeństwa technicznego, konstrukcji w budownictwie i inżynierii lądowej jak i szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa. Posiądziesz umiejętność organizowania bezpiecznej pracy, a w przypadku wystąpienia zagrożeń             i awarii - prawidłowego i odpowiedzialnego organizowania działań ratowniczych. Będziesz potrafił projektować i monitorować stan warunków bezpieczeństwa urządzeń poddozorowych oraz oceniać zagrożenia na stanowisku pracy.

     W przypadku wyboru modułu A w zakresie inżynierii bezpieczeństwa technicznego nabędziesz wiedzę i umiejętności w odniesieniu do:

 - monitorowania stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz ryzyka awarii,

 - rozpoznawania i ewaluacji zagrożeń wynikających z awarii przemysłowych i budowlanych,

 - stosowania środków bezpieczeństwa i ochrony w bezpieczeństwie technicznym,

 - analizy i procedur awaryjnych w bezpieczeństwie technicznym,

- zasad tworzenia dokumentacji oraz certyfikacji urządzeń i systemów technicznych,

- funkcjonowania instytucji i systemów dedykowanych dla zapobiegania skutkom zagrożeń i działań interwencyjnych oraz ratowniczych.

      Gdy zdecydujesz się na moduł B w zakresie przemysłowych systemów bezpieczeństwa otrzymasz wiedzę i umiejętności w odniesieniu do:

-  projektowania  i wdrażania systemów bezpieczeństwa,

 - analizy zagrożeń technicznych w procesach wytwarzania,

 - monitorowania bezpieczeństwa urządzeń poddozorowych,

 - bezpieczeństwa ekologicznego w przemyśle,

 -  projektowania i praktycznego wdrażania systemów  monitorowania zagrożeń,

 - wdrażania systemów zarządzania i bezpieczeństwem i higieną  pracy,

 - stosowania technik pomiarów i organizacji badań inżynierskich,

 - praktycznego zastosowania prawnych aspektów bezpieczeństwa przemysłowego.

     W trakcie studiów odbędziesz praktykę zawodową w wymiarze 640 godzin po trzecim roku studiów.

     Jako absolwent tego kierunku studiów będziesz przygotowany do podjęcia pracy związanej              z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa technicznego i przemysłowego, ochroną życia i zdrowia oraz mienia przed zagrożeniami, do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym w jednostkach zarządzania kryzysowego, a także do pracy w sektorze gospodarczym. Ponadto będziesz przygotowany do podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych    i logistycznych.

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 3,5-letnie studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne (profil praktyczny):
  • moduł A w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • moduł B w zakresie inżynierii środowiska.

    Do wyboru będziesz miał dwie możliwości realizacji kształcenia:  zarządzanie bezpieczeństwem           i higieną pracy oraz inżynierię środowiska. Obie dadzą Ci tytuł: „Starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy” oraz uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie BHP.

     Studiując na tym kierunku studiów zdobędziesz wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych, wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, wiedzę na temat oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby BHP. Dzięki temu będziesz potrafił interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących BHP, oceniać przebieg procesów produkcyjnych (pracy) w zakładach pracy w kontekście zagadnień BHP, przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów BHP, formułować wnioski                w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań BHP oraz ergonomii, badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne.

     Da Ci to uprawnienia do zatrudnienia we wszystkich instytucjach, w których zgodnie z przepisami obowiązują zasady BHP, w tym m.in. na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty ds. BHP          w zakładach przemysłowych każdej branży, w firmach szkoleniowych w dziedzinie szkoleń z zakresu BHP, w laboratoriach badań środowiska pracy, w przedsiębiorstwach świadczących usługi projektowo-wdrożeniowe w zakresie ograniczania czynników szkodliwych w przemyśle, w oddziałach Państwowej Inspekcji Pracy, w jednostkach naukowo-badawczych rozwijających nowe metody ochrony człowieka w środowisku pracy.

    W trakcie studiów odbędziesz praktykę zawodową w wymiarze 640 godzin po trzecim roku studiów.

     W przypadku wyboru modułu A w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy uzyskasz kwalifikacje m.in. do:

- pracy i zarządzania służbami BHP,

- stosowania systemowych rozwiązań w zarządzaniu BHP,

- opracowywania polityki bezpieczeństwa pracy oraz polityki środowiskowej,

- oceny systemu zarządzania BHP wg różnych standardów,

- oceny potrzeb w zakresie integracji systemów i opracowania dokumentacji planów działań korygujących w tym zakresie,

- prowadzenia dokumentacji służb BHP,

- rozstrzygania kwestii dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz innych incydentów związanych z naruszeniem przepisów i zasad BHP, a także działań profilaktycznych,

- ergonomicznego kształtowania środowiska pracy, badań i pomiarów środowiska pracy,

- opracowywania kart oceny ryzyka zawodowego,

- prowadzenia audytu oraz szkolenia pracowników wszystkich szczebli w przedmiotowym zakresie,

- zarządzania w sytuacjach kryzysowych i sposobach ewakuacji.

     W przypadku realizacji modułu B w zakresie inżynierii środowiska pracy uzyskasz kwalifikacje m.in. do:

- analizy potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa dla pracowników na terenie zakładu pracy                 w różnych gałęziach gospodarki,

- projektowania systemów monitorowania warunków pracy,

-  dbałości o zapewnienie optymalnej ergonomii oraz warunków bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pracy, m.in. w przemyśle: maszynowym, energetyce, budownictwie, spożywczym,

- analiz istniejących wypadków przy pracy oraz przypadków chorób zawodowych i innych zdarzeń związanych z łamaniem przepisów BHP,

- analizowania i profilaktyki czynników środowiska pracy,

- udziału w pracach projektowych związanych globalnie z organizowaniem bezpiecznego środowiska pracy,

- ochrony ppoż i ratownictwa.

 

 

Inżynieria materiałowa

 • 3,5-letnie studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne (profil ogólnoakademicki):
  • moduł A w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi,
  • moduł B w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych.
 • 1,5-roczne studia magisterskie uzupełniające, stacjonarne i niestacjonarne (profil ogólnoakademicki):
  • moduł A w zakresie powłok ochronnych,
  • moduł B w zakresie inżynierii powierzchni.

Dlaczego akurat Inżynieria materiałowa? W dzisiejszym świecie postęp cywilizacyjny nie byłby możliwy bez nowoczesnych materiałów o coraz bardziej wyrafinowanych właściwościach. Bez rozwoju technologii materiałowych nie byłoby samolotów, lotów w kosmos, zaawansowanej elektroniki, miniaturyzacji, czy implantów. Inżynieria materiałowa zajmuje się opracowywaniem           i udoskonalaniem materiałów poprzez nadawanie im specjalnych (specyficznych) cech użytkowych, określa ich strukturę i bada ich właściwości. Po inżynierii materiałowej będziecie łączyć wiedzę inżynierską ze znajomością budowy materii i technologii materiałowych, jest to wiedza niezastąpiona w doborze najbardziej odpowiednich materiałów w procesie projektowania każdego przedmiotu czy urządzenia.

     Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa charakteryzują się:

- szeroką wiedzą w zakresie podstawowych dziedzin współczesnej techniki oraz szeroko pojętej problematyki inżynierii materiałowej,

- umiejętnością samokształcenia i adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości technicznej                         i ekonomicznej,

- wiedzą w zakresie doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, podstaw technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, własności materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach,

- umiejętnością korzystania z informacji technicznej oraz przygotowaniem do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie, umiejętnością doboru materiałów konstrukcyjnych i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego,

- znajomością obsługi najnowocześniejszej aparatury służącej do wytwarzania, kształtowania oraz badania właściwości materiałów inżynierskich,

- przygotowaniem do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich i konstruktorami, a także do prac w jednostkach badawczych,

- sprawnością komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle,

- przygotowaniem do podjęcia studiów drugiego stopnia.

        W przypadku realizacji modułu A w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi będziesz przygotowany do  planowania, organizowania i kontrolowania działalności produkcyjnej z doborem odpowiednich współczesnych materiałów inżynierskich, będziesz sprawnie zarządzać logistyką oraz innowacjami w zakresie procesów produkcyjnych materiałów, efektywnie korzystać z technik wytwarzania materiałów inżynierskich, a także posiądziesz niezbędne kwalifikacje i kompetencje do kompleksowej obsługi procesów produkcyjnych oraz zasad kompleksowego wspomagania i optymalizacji procesów produkcyjnych,

Gdy wybierzesz moduł B w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych będziesz przygotowany do wykorzystywania i eksploatowania maszyn i urządzeń automatyzacji systemów produkcyjnych, analizowania stanów procesu produkcyjnego i jego otoczenia pod kątem automatyzacji produkcji,       a także posiądziesz niezbędne kwalifikacje w zakresie algorytmów sterowania regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych.

     W trakcie studiów odbędziesz praktykę zawodową w wymiarze 160 godzin po trzecim roku studiów.

Studia II stopnia:

  W przypadku wyboru modułu A w zakresie powłok ochronnych otrzymasz:

- szeroką wiedzę w zakresie nauk o materiałach inżynierskich metalowych, polimerowych                       i kompozytowych,

- wiedzę w zakresie metod modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich                       i współczesnych metod badań warstwy wierzchniej tych materiałów w różnych produktach,

- szeroką wiedzę w zakresie technologii nowoczesnych materiałów inżynierskich,

- szeroką wiedzę zakresie powłok ochronnych oraz procesów technologicznych ich otrzymywania oraz technologii metod badań powłok ochronnych,

- znajomość wpływu parametrów technologicznych procesów otrzymywania powłok ochronnych na jakość otrzymywanej powłoki,

- wiedzę w zakresie zastosowania powłok ochronnych do konkretnych wytworów,

- znajomość metod i technologii recyklingu surowców i produktów w procesach otrzymywania powłok ochronnych.

Jako absolwent uzyskasz kwalifikacje w zakresie:

 - projektowania procesów przetwarzania materiałów inżynierskich, ich obróbki cieplnej, cieplno- chemicznej, plastycznej i powierzchniowej,

 - zarządzania procesami technologicznymi,

 - nowoczesnych metod badawczych materiałów inżynierskich,

 - kształtowania właściwości mechanicznych i użytkowych materiałów inżynierskich,

 - projektowania materiałowego produktów i ich elementów,

 - technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów inżynierskich,

 - technologii powłok ochronnych,

 - kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, technologicznych i inżynierskich w środowiskach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach związanych z przetwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich oraz powłok ochronnych.

     W przypadku realizacji modułu B w zakresie inżynierii powierzchni uzyskasz:

 - szeroką wiedzę teoretyczną i odpowiedni zasób umiejętności praktycznych w zakresie wynikającym z wybranego modułu,

 - wiedzę w zakresie metod modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich                      i współczesnych metod badań warstwy wierzchniej tych materiałów w różnych produktach,

 - umiejętności doboru metod modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich do różnych zastosowań,

 - znajomość metod otrzymywania powłok nieorganicznych i organicznych oraz współczesnych metod ich  badania, właściwości powłok i ich doboru do różnych zastosowań,

 - umiejętności korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie,

 -  umiejętności doboru materiałów konstrukcyjnych i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego,

 - sprawność komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle,

 - przygotowanie do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich i konstruktorami, a także do prac w jednostkach badawczych.

 

Jako absolwent uzyskasz kwalifikacje w zakresie:

 - projektowania procesów przetwórstwa materiałów inżynierskich, ich obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, plastycznej i powierzchniowej,

 - zarządzania procesami technologicznymi,

 - nowoczesnych metod badawczych materiałów inżynierskich i ich powierzchni,

 - kształtowania właściwości mechanicznych i użytkowych materiałów inżynierskich,

 - projektowania materiałowego produktów i jego elementów,

 - technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów inżynierskich,

 - kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, technologicznych i inżynierskich w środowiskach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem  i przetwórstwem materiałów inżynierskich.

  Studia na kierunku Inżynieria materiałowa jako jedyne w Polsce obejmują jednocześnie w szerokim zakresie wiedzę z zakresu tworzyw polimerowych i metalicznych, a absolwenci kierunku to specjaliści POSZUKIWANI w wielu dziedzinach gospodarki w kraju i za granicą:

- w laboratoriach i centrach badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw produkujących specjalistyczne półprodukty i wyroby z metali, materiałów polimerowych i ceramicznych,

- w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych,

- w biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z opracowywaniem nowych produktów i technologii we wszystkich gałęziach przemysłu,

- w instytucjach publicznych i samorządowych jako specjaliści w zakresie recyklingu i technologii ekologicznych

- w ośrodkach doradztwa i nadzoru technicznego jako rzeczoznawcy w laboratoriach kontrolnych oraz zespołach analizy jakości.

   Tak naprawdę inżynieria materiałowa pasuje do KAŻDEJ dziedziny działalności inżynierskiej.