Wydział Inżynierii Materiałowej

Misja i strategia Wydziału Inżynierii Materiałowej 2020 - 2024

Misja

Misją Wydziału Inżynierii Materiałowej jest prowadzenie nowatorskich badań naukowych powiązanych z szerokim zakresem inżynierii materiałowej, dynamiczny rozwój i systematyczne poszerzanie potencjału naukowego pracowników Wydziału oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i przedsiębiorstwami z regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardzo ważnym elementem misji Wydziału Inżynierii Materiałowej jest kształcenie studentów w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii techniczno-informatycznej, inżynierii bezpieczeństwa i bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz  stałe poszerzanie oferty edukacyjnej; dające wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej. 

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej jest kontynuacją strategii rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki, którego częścią był Wydział oraz nawiązuje do Strategii rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2016-2020 (Uchwała Senatu UKW Nr 17/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.).

Cele strategiczne

Wzmacnianie pozycji naukowej Wydziału Inżynierii Materiałowej

Realizacja badań naukowych na najwyższym poziomie powinna być kluczowym aspektem i celem działalności Wydziału Inżynierii Materiałowej. Należy nieustannie dążyć do podniesienia jakości prowadzonych badań naukowych w zakresie badań podstawowych  i aplikacyjnych pamiętając, że powinny być one ukierunkowane na potrzeby przemysłu województwa kujawsko-pomorskiego  i całego kraju.

Wyniki badań naukowych mierzone poprzez liczbę i jakość osiągnięć naukowych są jednym z najistotniejszych parametrów określającym pozycję Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz jej kategorię naukową. Posiadana kategoria ma natomiast istotny wpływ na poziom finansowania, uprawnienia i możliwości dalszego rozwoju. Osiągnięcie wysokiego poziomu badań naukowych będzie realizowane poprzez:

 • Zwiększenie liczby projektów badawczych na badania podstawowe i aplikacyjne prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej, poprzez zachęcanie do składania wniosków projektowych i pomoc w ich przygotowywaniu.
 • Stały rozwój aparatury badawczej, której zakup będzie finansowany ze środków własnych lub środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Wspieranie priorytetowych kierunków badań naukowych z uwzględnieniem aktualnych trendów w światowej nauce oraz potrzeb przemysłu.
 • Zapewnienie efektywnej współpracy naukowej pomiędzy poszczególnymi Katedrami funkcjonującymi w ramach Wydziału Inżynierii Materiałowej.
 • Zwiększenie wsparcia dla młodych naukowców, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową poprzez dodatkowe środki finansowe na prowadzenie badań, a także pomoc merytoryczną, co w przyszłości powinno przełoży się na utrzymanie wysokiego poziomu prowadzonych badań naukowych.

Efektywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Wydział Inżynierii Materiałowej powinien dążyć do stałego rozwijania i wzmacniania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i stania się ważnym ośrodkiem naukowym służącym pomocą i doświadczeniem naukowym dla przedsiębiorstw z województwa kujawsko – pomorskiego i reszty kraju. Wydział powinien stale poszukiwać nowych form i sposobów współpracy z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działalność w obszarze materiałów inżynierskich i dziedzin pokrewnych. Ważnym aspektem w działalności Wydziału Inżynierii Materiałowej powinna być również aktywna współpraca ze szkołami oraz instytucjami pozanaukowymi. Zwiększenie efektywności współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym będzie realizowane poprzez:

 • Organizację seminariów, prezentacji, pokazów oraz spotkań dyskusyjnych dla przedstawicieli przemysłu prezentujących ofertę badawczą Wydziału, a także umożliwiającą wymianę doświadczeń i dyskusję nad aktualnymi trendami badawczymi i potrzebami firm działających w zakresie materiałów inżynierskich.
 • Organizację seminariów, prezentacji, pokazów oraz spotkań dyskusyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników instytucji pozanaukowych, prezentujących tematykę badawczą prowadzoną na Wydziale i pozyskiwania kandydatów na studia.
 • Organizacja kursów i studiów podyplomowych dla pracowników przedsiębiorstw.
 • Realizowania większej liczby projektów badawczych we współpracy z przemysłem w zakresie prac naukowo-badawczych oraz doradczo-wdrożeniowych.

Zapewnianie najwyższej jakości kształcenia

Należy dążyć do ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia oraz do zapewnienia atrakcyjne oferty edukacyjnej, gwarantującej kształcenie inżynierów i magistrów posiadających aktualną i specjalistyczną wiedzę z zakresu materiałów inżynierskich. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 • Zwiększenie kwalifikacji nauczycieli akademickich poprzez szkolenia i kursy.
 • Stosowanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz uelastycznienie procesu dydaktycznego.
 • Zwiększenie udziału studentów w prowadzonych na Wydziale projektów badawczych.
 • Zapraszanie do procesu dydaktycznego przedstawicieli przemysłu posiadających bogate doświadczenie zawodowe.