Wydział Inżynierii Materiałowej

Praktyki zawodowe i staże

Praktyki zawodowe  realizowane  na kierunkach: inżynieria techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria bezpieczeństwa trwają po 4 tygodnie (160 godzin). Odbywane są po VI semestrze w miesiącach wakacyjnych (lipiec-wrzesień). Merytorycznie miejsce realizacji praktyk zatwierdza kierunkowy opiekun praktyk zawodowych w Instytucie Inżynierii Materiałowej UKW, do którego, po zakończeniu praktyki, student dostarcza dziennik praktyk oraz opinię z oceną podpisaną przez opiekuna w firmie. Regulaminy praktyk zawodowych dostępne jest na stronie Instytutu Inżynierii Materiałowej.

W zależności od kierunku zadaniem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną firmy, zakresem prac oraz procesami technologicznymi wynikającymi z profilu produkcyjnego, charakterem pracy w przedsiębiorstwie.

Praktyka ma charakter obserwacji oraz próbnej pracy studenta w danej firmie. Umożliwia wypróbowanie  umiejętności (tj. planowania, organizacji, administrowania i zarządzania) zdobytych w toku dotychczasowej nauki oraz usprawnienie tych umiejętności w naturalnych warunkach pracy, pogłębienie znajomości całokształtu pracy w różnych gałęziach gospodarki, nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji wybranych procesów technologicznych i ich udokumentowania.

Praktyka realizowana jest przy współpracy ze Studium Praktyk. Możliwe jest zaliczenie praktyk bez obowiązku jej odbycia na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej zakresowi tematycznemu i programowi praktyk, oraz studentom/absolwentom innych szkół wyższych, którzy takie praktyki już zrealizowali (Zarządzenie Rektora UKW Nr 20/2017/2018 z 26.01.2018).

W ramach Programu Erasmus+ studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych. Zasady realizacji wyjazdów na studia i praktykę oraz listy uczelni partnerskich dostępne są na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UKW.

Studenci mają możliwość skorzystania z usług świadczonych przez Biuro Karier UKW m.in. pomoc w zakresie nieobowiązkowych praktyk studenckich, dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk i staży.