Wydział Inżynierii Materiałowej

Wymiana zagraniczna

Studenci kierunków prowadzonych przez Wydział Inżynierii Materiałowej mogą wyjechać na część studiów do zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Kazimierza Wielkiego posiada podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+ lub na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej. Na każdym z dwóch realizowanych cykli studiów (studia inżynierskie, studia magisterskie) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie od 3 (w przypadku praktyk od 2) do 12 miesięcy, zazwyczaj jest to okres stanowiący ekwiwalent jednego lub dwóch semestrów.

Dzięki mobilności student może zdobyć nową, unikalną wiedzę,doświadczenie i kompetencje w zakresie pracy w środowisku międzynarodowym.Podnieść kompetencje językowezatrudnienia. Skorzystanie z programu wymiany studenckiej pozwala wzbogacić CV, dzięki czemu zwiększa szanse na zdobycie dobrego zatrudnienia. Przy okazji to niepowtarzalna okazja by zwiedzić kraje europejskie (i nie tylko) oraz nawiązać nowe kontakty, przyjaźnie na całym świecie

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci każdego cyklu studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Osoby uprawnione do pobierania stypendium socjalnego, otrzymują na wyjazd dodatkowe stypendium w wysokości równowartości 200 EUR. Osoby z orzeczeniem oniepełnosprawności mają również możliwość otrzymania dodatkowych środków na pokrycie kosztów rzeczywistych poniesionych z powodu niepełnosprawności. Studenci ostatnich roczników mogą aplikować na wyjazdy na praktyki  absolwenckie (do zrealizowania w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów).

Wszystkie osoby zakwalifikowane do programu mogą skorzystać z dofinansowania do kursu językowego przygotowującego do pobytu w uczelni/instytucji partnerskiej.

Wykaz uczelni partnerskich, z którymi uczelnia ma podpisane umowy na tzw. kierunki inżynieryjne:

 • Bułgaria - University of Chemical Technology and Metallutgy Sofia,
 • Dania - VIA University College,
 • Francja - Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne UPEC,
 • Łotwa - Riga Technical University,
 • Macedonia - St Kliment Ohridski University Bitola,
 • Portugalia - Instituto Politecnico de Castelo Branco,
 • Portugalia - Universidade Nova de Lisboa,
 • Portugalia - Universidade de Aveiro,
 • Rumunia - University POLITEHNICA din Bucuresti,
 • Rumunia - "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi,
 • Serbia - University of Kragujevac,
 • Słowacja - Technical University of Kosice,
 • Słowacja - University of Zilina,
 • Słowacja - Alexander Dubček University of Trenčin,
 • Turcja - Firat University Elazig,
 • Turcja - Sakarya University,
 • Węgry - University of Szeged,
 • Włochy - Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Jak ubiegać się o stypendium Erasmus+? Ogólne zasady wymiany studentów, zasady i terminy rekrutacji, niezbędne dokumenty i formularze dostępne na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

Wydziałowym koordynatorem programu Erasmus+ jest dr inż. Mariusz Winiecki, adres e-mail: winiecki@ukw.edu.pl.